Cắm trại trên mũi Nghinh Phong

Cắm trại trên mũi Nghinh Phong